تعهد پزشکان در زمینه انجام درست وظایف خود در برابر بیماران چگونه است اخلاق در حیطه کار آن ها بسیار مهم و حائز اهمیت است آیا در آموزش دادن به آن ها کم و کاستی هایی وجود داشته است ؟مسئولین وزارت بهداشت چه تصمیماتی در افزایش خدمت رسانی و بهبود عملکرد پزشکان…